Category: health news

คิดอย่างไร… ไม่ให้เครียด

ความคิดของคนเรานี่แหละเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย ดังนั้นหากรู้จักคิดให้เป็น ชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลย วิธีคิดที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตดีขึ้น ได้แก่ 1. คิดในแง่ยืดหยุ่นให้มากขึ้น อย่าเอาความคิดส่วนตัวเที่ยวไปวัดหรือตัดสินความถูกผิดของผู้อื่น อย่าเอาแต่จับผิดผู้อื่นหรือตัวเองตลอดเวลา รู้จักปล่อยวาง ผ่อนหนักผ่อนเบา ให้อภัย ลดศักดิ์ศรี ทิฐิมานะ ลืมมันไปเสียบ้าง แล้วความเครียดจะน้อยลง หรือไม่มีความเครียดเลย

ท่านอนอันตราย

ถึงแม้การนอนจะมีความสำคัญมาก แต่การนอนในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี นอนในสถานการณ์ที่ไม่ควรนอน หรือท่านอนที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพของบุคคลผู้นั้น อาจทำให้เป็นโรคหรือผู้ที่เป็นโรคอยู่แล้วอาจทำให้สูญเสียชีวิตจากท่านอนที่ผิดได้ มนุษย์ใช้เวลานอนนานถึงหนึ่งในสามส่วนของอายุขัย กล่าวคือ ปกติคนเราจะนอนวันละประมาณ 8 ชั่วโมง ทารกเกิดใหม่อาจนอนมากกว่า 12 ชั่วโมง เด็กนอนวันละ 10-12 ชั่วโมง ผู้ใหญ่นอน 8-10 ชั่วโมง

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ภาวะซึมเศร้าคือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ชนิดหนึ่ง อาการหลักๆ คือผู้สูงอายุจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเศร้า หรือทั้งสองอย่าง โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการกินการนอน เรี่ยวแรง สมาธิ รวมถึงความรู้สึกที่มีต่อตัวเองร่วมด้วย การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ถ้าเป็นไม่มากนัก อาจเข้าข่าย “ภาวะซึมเศร้า” แต่หากมีอาการมากและกินระยะเวลานานก็อาจพัฒนากลายเป็น “โรคซึมเศร้า”